09.09.2014

 

Typo Strokes artwork: Thierry Schulé